انگشت مياني، شماره 3 است :

انگشت حلقه، شماره 4 است :

انگشت كوچك، شماره 5 است :

آموزش متد اول انگشت گذاري ارگ / پيانو

متد انگشت گذاري دست راست

آموزش ارگ

1 – از نت C مياني شروع كنيد.

آموزش كيبورد

2 – انگشت اول را بر روي كليد نت C مياني قرار دهيد.

آموزش پيانو

3 – انگشت 2 را بر روي كليد نت D و 3 را بر روي E و 4 را بر روي F و 5 را بر روي G قرار دهيد. اين به عنوان الگو و پترن حركت به جلو شناخته مي شود.

متد انگشت گذاري ارگ

4 – نت هاي C-D-E-F-G را با همين محل انگشت هاي فعلي بنوازيد.

متد انگشت گذاري كيبورد

5 – انگشت اول را به راست ببريد و باقي انگشتان را وقتي انگشت پنجم، نت G را مي فشارد، رها كنيد.

آموزش پيانو

6 – انگشت اول را بر زير انگشت پنجم براي فشردن كليد بعدي نت A فشار دهيد.

آموزش تصويري ارگ

7 – ترتيب پنج انگشت را كه قبلا نشان داده شد تكرار كنيد و در نتيجه انگشت دوم، B و سوم C5 و چهارم D5 و پنجم E5 را مي فشارد.

آموزش تصويري پيانو

8 – پترن قبلي را تا قبل از اينكه به انتهاي كيبورد برسيد، ادامه دهيد.

آموزش متد دوم انگشت گذاري پيانو و كيبورد

متد انگشت گذاري دست چپ

آموزش فارسي متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 1

1 – از C مياني شروع كنيد.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 2

2 – انگشت اول را روي كليد نت C مياني قرار دهيد.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 3

3 – انگشت دو را روي B3 و سوم را روي A3 و چهارمي را روي G3 و پنجم را روي F3 قرار دهيد. اين پترن و الگو به عنوان الگو رو به عقب شناخته مي شود.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 4

4 – نت هاي C4-B3-A3-G3-F3 را با همين انگشت گذاري فعلي بنوازيد.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 5

5 – انگشت اول را به چپ انتقال دهيد و انگشتان ديگرتان را وقتي انگشت پنجم كليد F را ضربه مي زند، رها كنيد.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 15

6 – انگشت اول را به زير انگشت پنجم براي فشردن كليد E3 انتقال دهيد.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 16

7 – الگو پنج انگشت را همانطور كه قبلا در تصاوير نشان داده شد تكرار كنيد، در نتيجه مي بايستي انگشت دوم، D3 و انگشت سه كليد C3 و چهار كليد B2 و پنج كليد A2 را فشار دهد.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 17

8 - الگو قبلي را تكرار كنيد تا به انتهاي كليدهاي ارگ يا پيانو برسيد.

آموزش متد سوم انگشت گذاري ارگ (كيبورد) و پيانو

متد نواختن گام ها

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 18

1 – انگشت پنجم شما مي بايستي به طور كلي فقط براي شروع يا اتمام يك گام استفاده شود نه براي انتقال نت ها. به معناي ديگر، مي بايستي انگشت اولتان را زير انگشت سوم و چهارم و نه پنجم انتقال دهيد.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 19

2 – براي گام C، درست راست براي مثال، C و D و E را با انگشتان اول و دوم و سوم مي نوازيد و سپس انگشت اول را به زير سوم براي نواختن F و G و A و B و C با انگشتان 1 و 2 و 3 و4 و5 مي بريد. براي برگشت، معكوس اين حركت را انجام دهيد. (توجه كنيد كه اتمام مي تواند با انگشت پنجم شما باشد)

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 20

3 – اگر تا يك اكتاو بيشتر ادامه دهيد، انگشت اولتان را زير چهارم خواهيد برد تا از B به C برويد و آماده شروع پترن و الگو مشابه براي اكتاو بعدي باشيد.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 21

4 – براي دست چپ رو به جلو، انگشت سومتان را روي انگشت اول براي رفتن از G به A قرار خواهيد داد. آموزش ارگ در ادامه الگو به اكتاو ديگر، انگشت چهارم روي اول براي رفتن از C به D قرار مي گيرد.

آموزش متد انگشت گذاري ارگ و پيانو و كيبورد - تصوير 22

5 – قرار گرفتن انگشتان سوم و چهارم زير يا روي انگشت ممكن است روي كليدهاي تماما سفيد مهم به نظر نرسد ولي وقتي شروع به كار با آن با كليدهاي ديگر كنيد، اهميت آن معلوم مي شود. در نتيجه از همين حالا شروع به يادگيري اين عادات خوب كنيد. (در اكثر كليدها، هميشه با دست چپ روي انگشت پنجم شروع و با دست راست روي انگشت پنجم تمام مي كنيد)